Cậu trai sung mã_n, Chịnh thần chết và_ chị gá_i - ep3